IDA CAMPUS KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel
verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, Holistence Academy  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.
İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?
Kişisel verileriniz (Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, doğum tarihi, e-posta adresi, cinsiyet,
adres), HOLISTENCE ACADEMY bünyesinde gerçekleştirilen
tüm faaliyetlere ilişkin olarak, gönüllü, katılımcı sayısının ve profilinin belirlenmesi, faaliyetlerin
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, HOLISTENCE ACADEMY’NİN tanıtımı ve promosyonu, gazete, dergi, internet sitesi, vb. basılı ve çevrimiçi ortamlarda
yayınlanması, tanıtım yapılması amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, işlenmelerini
gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek,
güncellenecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve
kurumlar ile paylaşılabilecek, Kanun’un ve diğer yasal düzenlemelerin öngördüğü koşullarda
işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi
Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenebilir.
Kişisel Verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza
edilerek
işlenecektir.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
HOLISTENCE ACADEMY kişisel verilerinizi Kanun’da
belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yasal bir
zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz, HOLISTENCE ACADEMY’NİN yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve
paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
 Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi
Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nda belirtilen, kişisel
veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez hükmüne dayandırılmaktadır.
Kişisel Verilerin Güncellenmesi
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel
verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.
Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesi’nde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11.
Maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;
Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Kanun doğrultusunda, HOLISTENCE ACADEMY’YE
ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile
birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi HOLISTENCE ACADEMY’NİN contact@holistence.com e-posta adresine gönderebilir
ve/veya bir dilekçe ile şirketin Holistence Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi Sarıcaeli Köyü
ÇOMÜ Sarıcaeli Yerleşkesi No: 119 Çanakkale / TURKEY adresindeki
merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla
göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Veri Sorumlusu
HOLISTENCE ACADEMY